شیشه مایعی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در حجم های:

60 میلی لیتر رنگی
100 میلی لیتر رنگی
125 میلی لیتر رنگی
250 میلی لیتر سفید
500 میلی لیتر سفید
1000 میلی لیتر سفید