قیف شیاردار

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه ی:
 
10 سانت