قیف دم بلند

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه ی:

9 سانت