کریستالیزوار

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه های:

8 سانت کاسه ای
23 سانت
40*80 سانت
50*70 سانت
50*100 سانت