لوله آزمایش

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه های: 

12*75   
12*80   
10*100   
12*100   
13*100   
16*100   
18*100  
75*100   
15*150   
18*150   
16*125  
16*160   
18*180   
40*240