مبرد حبابدار

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه های:

40 سانت دو سر سمباده
50 سانت دو سر سمباده