اندازه گيري حوزه مغناطيس(Hysteresis Loop)

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اندازه گيري حوزه مغناطيس(Hysteresis Loop) دو تسلا با دقت  MT 0.1