اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمين(گوس متر)

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمينبا سنسور(گوس متر)
FD-HMC-2