تداخل سنج فرانهوفر-فرنل(تفرق سنج)LEOI-30

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

 مشخصات:

لیزر هلیوم - نئون

1.5mW@632.8nm

صفحه چند شکافه

4,3,2 و 5 شکاف

محدوده جابجایی فتوسل

80 mm

تفکیک پذیری

0.01mm

واحد دریافت

فتوسل، 20µW~200mW

ریل اپتیکی با پایه

به طول 1 m

عرض شکاف قابل تنظیم

0~2mm قابل تنظیم


  بخشهای دستگاه

نام

مشخصات/شماره قطعه

تعداد

ریل اپتیکی

به طول  1mو انودیزه شدة مشکی

1

حامل

LEPO-54-2

2

حامل ( انتقال X )

LEPO-54-3

2

حامل ( انتقال X-Z )

LEPO-54-4

1

پایه اندازه گیری عرضی

حرکت: 80mm ، دقت: 0.01mm

1

لیزر هلیم- نئون

1.5mW@632.8nm

1

نگهدارنده لیزر

LEPO-44

1

نگهدارنده عدسی

LEPO-9

2

نگهدارنده صفحه

LEPO-13

1

صفحه سفید

LEPO-14

1

عدسی

f=6.2,150mm

هرکدام 1 عدد

شکاف قابل تنظیم

0~2mm قابل تنظیم

1

صفحه چند شکافه

4,3,2 و 5 شکاف

1

صفحه چند سوراخه

 

1

توری انتقال

20Ɩ/mm ، نصب شده

1

تقویت کننده جریان نوری

 

1 ست

روزنه هم تراز

 

1