تداخل سنج ساده(مجموعه دو شكاف يانگ)

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

تداخل سنج ساده(مجموعه دو شكاف يانگ)