پايه عمومي لوپ همراه با بازوي فوكوس

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

پايه عمومي لوپ همراه با بازوي فوكوس
مدل STL2 F