عدسي هاي شيئي plan و Eplan

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

عدسي شيئي پلان 4X
عدسي شيئي پلان10X
عدسي شيئي پلان20X
عدسي شيئي پلان40X
عدسي شيئي پلان60X
عدسي شيئي پلان100X
عدسي شيئي Eplan 4X
عدسي شيئي Eplan 10X
عدسي شيئي Eplan 20X
عدسي شيئي Eplan 40X  
عدسي شيئي Eplan 60X
عدسي شيئي Eplan 100X