BRK-5616

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 16 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت لوله فلزي