دماسنج يخچال 54001

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج يخچال  40ـــ 40-
پايه دار با قطر 6 سانت