مجموعه 7 عددي دماسنج آلماني

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رنج اندازه گيري از 360 تا 50-
 50 تا 50-   ترمومتر تو خالي الكلي
100تا 50     ترمومتر جيوه اي تو خالي
150 تا 100 ترمومتر جيوه اي تو خالي
200تا 150  ترمومتر جيوه اي تو خالي
250تا 200  ترمومتر جيوه اي تو خالي
300 تا 250 ترمومتر جیوه ای توخالی
360 تا 300 ترمومتر جیوه ای توخالی