سانتريفوژ هماتوكريت HC-702

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتريفوژ هماتوكريت،24 خانه
دور: 12000 rpm
ماكزيموم قدرت :  15000
داراي سيستم امنیتی بالانس سه گانه و داراي قفل ايمني و داراي تايمر تا 15 دقيقه