اسپيندل رئومتر mk3cc-40

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اسپيندل رئومتر و ظرف اسپيندل  مربوط به رئومتر RS4