نگهدارنده فوم لوله

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

VX 11 نگهدارنده فوم لوله مخصوص VXR