انواع پروانه همزن

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

-R1332
-R1389
-R1330
-R1381
-R1312
-R1333
-R1335