استوانه ارشميدوس KM266

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر