ترموكوپل عقربه اي KH415

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر