آهنرباي معلق KE119 و آهنرباي الكتريكي KE111

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر