رفراکتومتر پرتابل دیجیتال SENSE-1

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رفراکتومتر پرتابل دیجیتال
- Brix 0%-53%
- دقت: 0.2%±
- امکان کالیبره شدن اتوماتیک