همزن مکانيکی 25 ليتریDLS

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن  مکانيکی 25 ليتری
 -
دیجیتال
 - 5۰  تا 20۰۰ دور
-25000mpas