هموژنایزرOV5

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

 - هموژنایزر 10000 تا 30000 دور
 - آنالوگ 
 - 100 تا 5000 سی سی