BOD متر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

BOD متر همراه با 6 بطری و سنسور مربوط به اندازه گیری اکسیژن تولید شده توسط باکتری ها