انواع تیغه هموژنایزر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

1- VSS2CSR2 تیغه هموژنایزر100تا5000 میلی لیتر، قطر روتور 15 میلیمتر،قطر استاتور 20 میلیمتر،طول وسیله 220 میلیمتر، حداقل و حداکثر عمق غوطه وری175-40 میلیمتر
2- VSS5CSR46 تیغه هموژنایزر2/0 تا 50 میلی لیتر قطر روتور 4 میلیمتر,قطر استاتور 5 میلیمتر,طول وسیله 128 میلیمتر,حداقل و حداکثر عمق غوطه وری 60-10 میلیمتر
3-VSS3CMR3 تیغه هموژنایزر 100 تا 8000 میلی لیتر قطر روتور 23 میلیمتر,قطر استاتور 30 میلیمتر,طول وسیله 220 میلیمتر,حداقل و حداکثر عمق غوطه وری 175-40 میلیمتر