SP311/6 پمپ پریستالتیک

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

پمپ پریستالتیک،توان W 20 ،گیربکس دار، تا عمق 10 متر، (موتور   24VCC  همراه با کاهش دهنده دنده)