FC6Sجارتست 6 خانه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

جارتست 6 خانه ،آنالوگ، سرعت سلکتوری 200-150-120-90-60-45-30-15-10 دور در دقیقه،با انتخاب سرعت جداگانه برای هر ظرف ،زمان مداوم