JLT6, JLT4جارتست 4 خانه و 6 خانه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

1- جارتست 4 خانهJLT4، دیژیتال، سرعت سلکتوری 300-10 دور در دقیقه با 1 دور در دقیقه وقفه , زمان دربازده ساعت یا دقیقه قابل تنظیم است 230 V / 50-60 Hz 2- جارتست 6 خانه دیژیتال,رنج سرعت سلکتوری 300-10 دور در دقیقه با 1 دور در دقیقه وقفه ،زمان دربازده ساعت یا دقیقه قابل تنظیم است 230 V / 50-60 Hz