FOC120I انکوباتور یخچالدار

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

انکوباتور یخچالدار 120لیتری،دیژیتال، رنج دمای 3تا50 درجه سانتی گراد، دقت 0/1 درجه با قابلیت برنامه ریزی ،قابل نصب به کامپیوتر،2طبقه، 2 در
حداکثر ظرفیت 2 BOD Sensor System 6, یا 1 BOD Sensor System 10