میکروسکوپ فلورسنت CX40F-FLUO

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی
 با 6 فیلتر فیش کاریو تایپ و فیلترهای UV1,G1,B1,B5,G4,V2
عدسی های چشمی 22mm
عدسی های شیئی 4،10,40،100 فلور 
به همراه پاورسوپلای دیجیتال