سمپلرهای 8 کانال

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سمپلر 8 كانال  μl   50 ~5 
- سمپلر 8 كانال  μl 
  100 ~10
- سمپلر 8 كانال  μl 
  200 ~20 
- سمپلر 8 كانال  μl 
  300 ~30 


قابل اتو کلاو