سمپلرتک کانال متغیر10-0.5 میکرولیتر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سمپلر تک کانال متغیر   0/5-10    میکرولیتر
قابل اتو کلاو 
  
دقت 1%