سمپلرتک کانال متغیر20-2 میکرولیتر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سمپلر تک کانال متغیر   2-20   میکرولیتر
قابل اتو کلاو   
دقت 0.8%