سمپلرتک کانال متغیر200-20 میکرولیتر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سمپلر تک کانال متغیر   20-200 میکرولیتر
قابل اتو کلاو   
دقت 0.6%