سمپلرتک کانال متغیر1000-100 میکرولیتر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سمپلر تک کانال متغیر   100-1000 میکرولیتر
قابل اتو کلاو   
دقت 0.6%