سمپلرتک کانال متغیر5000-500 میکرولیتر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سمپلر تک کانال متغیر   500-5000 میکرولیتر
قابل اتو کلاو   
دقت 0.6%