سمپلرتک کانال متغیر10000-1000 میکرولیتر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سمپلر تک کانال متغیر   1000-10000 میکرولیتر
قابل اتو کلاو   
دقت 0.6%