مگنت تفلون صلیبی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مگنت تفلون صلیبی 9×25×25
مگنت تفلون صلیبی  8×20×20