میکرو استیرر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ولپ ایتالیا- میکرو استریرر 5 لیتری
- 1100 دور
- آنالوگ