سانتريفوژ هماتوکريت DM-1424

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی دراگون چینسانتريفوژ هماتوکریت
 12000 دور
دیژیتال با روتور 24 شاخه کاپیلاری