همزن مغناطیسی بدون گرمکن MTD

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ولپ ایتالیاهمزن مغناطیسی بدون گرمکن 6خانه دیژیتال MTD6
همزن مغناطیسی بدون گرمکن 15 خانه دیژیتال MTD15