کارآزما

تولید و واردات تجهیزات آزمایشگاهی

نمایندگی‌های معتبر کارآزما در سرار ایران :

آبادان فروشگاه كالاي پزشكي ابن سينا – آقاي مرغائي زاده تلفن:14420445

آمل هاره تجهيز شمال-آقاي نوروزي تلفن:44152345

اردبیل تجهیزات آزمایشگاهی عباس زاده تلفن: 32238277

اروميه فروشگاه بارنارد – آقاي پروري تلفن:32221760

اصفهان فروشگاه تكام – آقاي سپهري تلفن:32201623

اصفهان رادطب اسپادانا-آقاي جهانشاه تلفن:32336665

اصفهان نگين حافظ پارسيان-آقاي كريمي تلفن:32361493

اهواز فروشگاه لوازم آزمايشگاهي دزطيف – آقاي نيسي تلفن:3333321

بجنورد دانش افزار-آقاي شريفي تلفن:42317174

تبريز دلتا شيمي-آقاي حكيم زاده تلفن:35557579

دزفول فروشگاه فرهنگ گستر – آقاي بهداد تلفن: 42239394

رشت فروشگاه آريا ارتو – آقاي حسين زاده تلفن:33227906

زنجان تجهيزات آزمايشگاهي زنجان-آقاي عبادي تلفن:33321364

شاهرود فروشگاه دانش طب -آقاي سليماني تلفن: 32226704

شهركرد كالاي پزشكي بهنود- آقاي فتحي پور تلفن:32226333

شيراز طب الصادق-آقاي سيفي تلفن:32247744

شيراز اكسين ارم-آقاي بيژن زاده تلفن:36246013

شيراز كالاي پزشكي شيراز-آقاي تركش تلفن:3230513

قزوين فروشگاه جامعه آزمايشگاهيان –آقاي اميريان تلفن:33338432

كرج فروشگاه علوم -آقاي شريفيان تلفن:32224401

كرمان فروشگاه صنايع آموزشي – آقاي فروغي تلفن:32226527

كرمانشاه فروشگاه پژك شيمي-آقاي حقدوست تلفن:37292577

كرمانشاه شيمي گستر-آقاي ناصح تلفن:7270633

گرگان فروشگاه شيمي كاربران-آقاي احمدي تلفن:32228257

گرگان آريا دانش گرگان-آقاي عقيلي تلفن: 32628106

مشهد واكرمن-آقاي شريفي تلفن:38435079

مشهد فروشگاه دانش آوران-آقاي طباطبائي تلفن:32256567

همدان فروشگاه بزرگمهر- آقاي مختاراني تلفن:38265183

يزد فروشگاه افضل-آقاي افضل تلفن:6223051-035