آب مقطر گیری یکبار تقطیر مدل KC570

آب مقطر گیری یکبار تقطیر 4 ليتر در ساعت