اثر زیمن با مگنت و دوربین همراه با مانیتور مدل WPZ-II-14018