اثر هال مدل 009400

مغناطیس سنج دیجیتالی اثر هال

FD-HL-5

 

Ι. کلیات

واحدهای هال بدلیل مزایای متمایزشان بطور گسترده در اندازه گیری میدان مغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها کوچک بوده و استفاده از آنها آسان است و دارای دقت بالا در اندازه گیری می باشند. آنها می توانند هردو میدان مغناطیسی ACوDC را اندازه بگیرند. مغناطیس سنج اثر هال عمدتاً به دانش آموزان کمک میکند تا اصول آزمایشی اثر هال را متوجه شده، حساسیت مؤلفه های هال را اندازه گرفته و روش اندازه گیری القای مغناطیسی با واحدهای هال را یاد بگیرند.

П . اطلاعات فنی

1. منبع جریان تثبیت شده ی جریان مستقیم و آمپرسنج دیجیتالی: درمحدوده 0-500mA ،نسبت تفکیک پذیری 1mA

2. ولت متر دیجیتالی چهار و نیم: محدوده 0-2V ، نسبت تفکیک پذیری 0.1m

3. تسلامتر: محدوده 0-0.35T ، نسبت تفکیک پذیری 0.0001T

4. فاصله الکترو مغناطیس: 3mm

5. واحدهای هال آرسنید گالیوم اندازه گرفته شده، جریان کار با دستگاه عموماً کمتر از 3mA میباشد.(حداکثر کمتر از 5mA )