استرئومیکروسکوپ دیجیتال مدل CS-66

استرئومیکروسکوپ دیجیتال با سنسور

ساخت کمپانی Correct ژاپن