اسپيندل رئومتر MK3CC-40

اسپيندل رئومتر و ظرف اسپيندل  مربوط به رئومتر RS4