اسپکترومتر با منبع نور لیزر مدل KF-JJY 1A

اسپکترومتر با منبع نور لیزر(طيف نما) همراه با منشور فلینت